Szolgáltatás képzőknek

A felnőttképzési szolgáltatók szakmai-megvalósítói munkáját támogató alaptevékenységeim.

 

Felnőttképzési szolgáltatások:

1. Előzetes tudásszint felmérés – 00 0000 91

A képzők többsége ezt megoldja külső szakember közreműködése nélkül, de adódhatnak olyan helyzetek, amikor a rendelkezésre álló humánkapacitás nem elegendő.

Az előzetes tudás felmérése, beszámítása fontos lehet azokon a területeken, ahol a tapasztalati tudás, szakértelem, és attitűd azonos értékű lehet az iskolarendszerű képzéssel. Ennélfogva mérhető, dokumentálható és figyelembe vehető a képzési programban.

E szolgáltatás kapcsán szakmai konzultációval, esetleg személyes közreműködéssel is állok a felnőttképzők rendelkezésére.

2. Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás 00 000092

Véleményem szerint a képzők (felnőttképzők) szempontjából csak akkor releváns, ha több szakmai képzést valósít meg egyszerre (a bizonytalan érdeklődőknek lehet így a segítségére), vagy ha a képző kiemelten kezeli a hallgatók toborzását, melynek keretében pl. iskolai bemutatókat, stb bonyolít le, vagy pályaorientációs börzén kiállítóként szerepel. A szolgáltatás kialakításának, biztosításának szándéka esetén szakmai konzultációval, és személyes közreműködéssel is állok a felnőttképzők rendelkezésére.

3. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás – 00 0000 93

A képzési tanácsadás keretében, a képző feladata a képzéssel összefüggő tájékoztatás, információk megadása (képzés menete, vizsgarend, kimenet ráépülési lehetőségek, stb.)

A tanulási készségek fejlesztését szolgáló törekvések, tanulási szokások – módszerek behatárolása és a tanulástechnikák elsajátítására-erősítésére szolgáló egyéni és csoportos szolgáltatások már olyan területek, ahol érdemes lehet bevonni külső szakember közreműködését.

Ebből kiindulva az alábbi tevékenységekkel tudom támogatni a felnőttképzőket

  • Tanulási készségek feltárása (egyéni, csoportos) Ha a képző kéri a tanulástechnikai tréning megtartását, akkor elmaradhat, mivel ez annak részét képezi.
  • Tanulástechnikai tréning            18 óra

4. Elhelyezkedési tanácsadás – 00 0000 94

A képzés menetébe jól beilleszthetően – a lehető legkisebb fennakadással – tudom biztosítani e szolgáltatási elemet. Egyéni konzultációk vagy csoportos foglalkozás keretében.

Kulcsszavak: releváns információk a munkaerőpiacról, munkáltatói elvárások, preferált státuszú szakmák – munkakörök, az én helyem a munkavilágában, tervem – célom, célállásom, célállásom jellemzői, jövőkép, állásmegőrzés kérdése, stb.

5. Álláskeresési technikák oktatása – 00 0000 95

A tréning során a részvevő tisztába kerül a munkanélküliség fogalomkörébe tartozó sajátosságokkal, viszonyítási alapot tud képezni saját helyzetéről. Megismeri a munkaerőpiac jellemző vonásait, elvárásait, alternatív megoldásokat is megismerhet (vállalkozás), betekintést nyer az alapvető munkajogi kérdésekbe, más nézőpontból  szemléli az álláskeresés, munkavállalás folyamatát. Az önértékelési eljárásokon alapuló eszközök segítségével mód nyílik arra, hogy a saját lehetőségeit felmérje, elemezze, munkával kapcsolatos érdeklődését behatárolja, képességeit, adottságait csoportosítsa úgy, hogy az, az álláskeresés folyamatában a mindenkori céloknak, körülményeknek megfeleljen. A foglalkozás során alkalmazott eszközök olyan lehetőséget biztosítanak a résztvevő számára, melyekkel fel tud készülni egy – egy adott álláslehetőség megpályázására.

Kulcsszavak: munka, munkanélküliség, főállású álláskereső, életút, önismeret, időgazdálkodás, munkaérdeklődés, munkával kapcsolatos képességek, munkaerőpiaci realitások, telefonálás technikája, érveléstechnika, beszélgetéstechnika, első interjú, öltözködés, az első munkanap.

A tréning: időszükséglete 30 óra

6. Vizsgatanácsadás 00 000096

Képzők többsége – különösen a nyelvi képzők – alaposan felkészítik hallhatóikat, a sikeres vizsga érdekében. A képzés menetének megfelelően ún. próbavizsgát(kat) szerveznek, ezzel mintegy felkészítve a hallgatót az éles vizsgahelyzetre.

Ebben a szolgáltatási elemben, alapvetően az oktatók tevékenysége hangsúlyos külső humán tanácsadó szakember bevonása csak ritkán lehet indokolt.

 

A felnőttképzési szolgáltatások körébe nem tartozó, de ajánlott szolgáltatás:

Képzésre hangoló – csoportkohéziós rapidfoglalkozás (5 óra)

a képzés indításának első napjaiban, vagy közvetlenül előtte javasolt. Lényege, hogy játékos (kiscsoportos – nagycsoportos) formában és egyéni közlések keretében zajlik az egész foglalkozás.

  • részvevőkben erősítjük, kialakítjuk az együvé tartozás érzését,
  • erősítjük az együttműködési készségüket,
  • együttgondolkodás  – közös nevezőre hozás à mint cél ….
  • kommunikáció, nyitás a többiek felés, felszólalás, hozzászólás készségének erősítése
  • közös felelősségvállalás tudati felébresztése,
  • Mi érzés manifesztálása (címeralkotás)

A Foglalkozás időszükséglete (5 óra)

A pályakövetés

A pályakövetés keretében a képzőnek előírt formátumú jelentéseket kell készítenie, amelyben az előre meghatározott adatokat kell közölnie. A pályakövetésnek a kötelező adatszolgáltatáson túl van gyakorlati haszna is mivel a képző reális visszajelzéseket is nyerhet  végzett hallgatóitól., pl. munkahelyi beilleszkedés, sikerek beválás, stb. esetleges hiányosságok, hallgatói javaslatok, munkáltatói javaslatok stb.

Az így nyert információk beépíthetőek a képzési programokba, gazdagíthatják a felnőttképző eszköztárát.

Szakmai konzultációval tudom segíteni a pályakövetés kiépítésének, fejlesztésének a rendszerét. (törvényességi megfelelés és használhatóság)

 

Ungvárszky Pál